۱ فروردین ۱۴۰۰

نام گذاری سال ۱۴۰۰

  سال گذشته بر اساس ایده کتاب کلمه ای که زندگی شما را تغییر می دهد نام سال را بلند همتی گذاشتم . اینکه یک نام […]
پشتیبانی کاربران | سوالی دارید؟